Przejdź do treści
rodzina
Przejdź do stopki

Piecza zastępcza

Treść

Co to jest rodzina zastępcza?

Rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

  • traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
  • zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń rodzinnych,
  • zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;
  • zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań;
  • zaspakajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne, oraz religijne;
  • zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencję w życie prywatne dziecka;
  • umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi chyba, że sąd postanowi inaczej.

Przy wypełnianiu swojej funkcji rodzina zstępcza i prowadzący rodzinny dom dziecka współpracują z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

65209