Przejdź do treści
rodzina
Przejdź do stopki

Dodatek energetyczny

Treść

Informacje ogólne
Przyjmowanie wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grybowie, codziennie w godzinach 7.15 -15.15,
w pokoju nr 5.
Dodatek energetyczny jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, wypłacanym przez gminy.

Obowiązujące przepisy:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz. 1165 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej.

Kto jest uprawniony?
Od dnia 01.01.2014 r. na podstawie art. 5c ustawy z dnia 26.07.2013 r. o zmianie ustawy prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.
Odbiorcami wrażliwymi energii elektrycznej są osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
otrzymują przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy są Stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Warunki przyznania dodatku energetycznego:
Dodatek energetyczny przyznawany jest na wniosek odbiorcy wrażliwego w drodze decyzji administracyjnej na taki okres na jaki został przyznany dodatek mieszkaniowy.

Wymagane dokumenty:
-wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (wniosek do pobrania w tut. Ośrodku lub na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie)
-kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej

Kwota dodatku energetycznego w okresie od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. zgodnie z obwieszczeniem ministra energii z dnia 22 kwietnia 2016 r. wynosi dla gospodarstwa domowego:
-prowadzonego przez osobę samotną – 11,22 zł miesięcznie
-składającego się z 2 do 4 osób – 15,58 zł miesięcznie
-składającego się z co najmniej 5 osób – 18,70 zł miesięcznie

Dodatek energetyczny wypłaca się w terminie do dnia 10 – tego każdego miesiąca z góry odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej na jego rachunek bankowy lub w kasie tut. Ośrodka. 

W styczniu dodatek energetyczny płatny do 30 stycznia każdego roku.
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku z załącznikami tj. kserokopia obowiązującej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Uchylenie decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy powoduje wszczęcie postępowania
w sprawie uchylenia decyzji przyznającej dodatek energetyczny.

Dodatek energetyczny przysługuje od miesiąca, w którym złożono wniosek.
 

 

65225