Stypendium szkolne

Treść

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019  poz. 1507 z późniejszymi zmianami).
Obecnie jest to kwota 528,00 zł.

WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIC CZYTELNIE

Do wniosku należy dołączyć:

 1. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach NETTO z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2020),
 2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
 3. oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiągania dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 4. zaświadczenie szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się,
 5. zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
 6. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów,
 7. zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (np. zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy),
 8. odcinek renty/emerytury,
 9. oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,
 10. zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o dochodach – dot. osób prowadzących działalność gospodarczą.

 

OSOBY UPRAWNIONE


Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Do stypendium lub zasiłku szkolnego uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. zamieszkują na terenie Gminy Grybów
 2. rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole,
 3. dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje:

 1. dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne,
 2. dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,
 3. studentom.