Przejdź do treści
rodzina
Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

Mieszkanie chronione – przeznaczone jest dla osoby, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobowa opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Ankieta ma charakter anonimowy !

Przejdź do wypełnienia ankiety - kliknij tutaj

Ankieta dla opiekunów/wychowawców/rodziców zastępczych (do 20 osób)

https://www.webankieta.pl/ankieta/632580/ankieta-dla-opiekunow-mieszkania-chronione.html

 

27218