Aktualności

Treść

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/działania związane z rozwojem pomocy społecznej 2023 rok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie informuje, że otrzymał środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 266 467,00 zł w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej), w tym:

  1. 228 835,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych)- na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej;
  2. 37 632,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote) - na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuacje projektów z roku 2022.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Grybów – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Dotacja jest przeznaczona  na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa  w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt. 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

DOFINANSOWANIE 266 467,00 zł - okres realizacji zadania 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.