Aktualności

Treść

Klub Senior+ w Cieniawie otrzymał dofinansowanie na 2023 rok

Gmina Grybów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Grybowie, otrzymał wsparcie finansowe ze środków z budżetu państwa w wysokości 40 800,00 zł na realizację wydatków bieżących w Klubie Senior+ w Cieniawie.

NAZWA PROGRAMU

Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025

Celem programu jest zwiększenie aktywności uczestnictwa w życiu społecznym seniorów z terenu Gminy Grybów, aktywizacja społeczna i integracja poprzez organizację wolnego czasu oraz wzbogacenie oferty edukacyjno – kulturalno – rekreacyjnej seniorów. W swojej ofercie klub Senior + realizować będzie zamierzone cele poprzez organizowanie i prowadzenie między innymi zajęć ruchowych, kulinarnych, czytelniczych, artystycznych oraz inne wynikające z zainteresowań grupy. Ofertę uzupełniać będą wyjazdy do kina, czy teatru a także wycieczki rekreacyjne.

W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Klub jest czynny nie mniej niż 20 godzin w tygodniu. Szczegółowy harmonogram otwarcia Klubu, ustala na każdy miesiąc Kierownik Klubu wraz z uczestnikami.

Dofinansowanie obejmuje moduł II tj. zapewnienie funkcjonowania już istniejących Klubów.

OKRES REALIZACJI ZADANIA

1 stycznia 2023 roku - 31 grudnia 2023 roku

Data podpisania umowy - 22 maja 2023 roku

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 40 800,00 zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 102 584,09 zł

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie.