Przejdź do treści
rodzina
Przejdź do stopki

Aktualności

Treść

 

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w formie dofinansowania wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych w roku 2023

 

Wartość dofinansowania: 19 644,00 zł

Rodzaj dotacji budżetowej: dotacja celowa w wysokości 19 644,00 zł w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Krótki opis zadania: Wojewoda małopolski przyznaje Beneficjentowi środki finansowe w formie dotacji celowej. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej.

 

Okres realizacji zadania: 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

51851