Przejdź do treści
rodzina
Przejdź do stopki

Przemoc - Gdzie szukać pomocy ?

Treść

Przeciwdziałanie przemocy domowej oraz niesienie pomocy osobom dotkniętym przemocą i ich rodzinom jest zadaniem realizowanym przez różne instytucje i służby społeczne. Należą do nich między innymi: policja, prokuratura, pomoc społeczna (w tym ośrodki pomocy społecznej, Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy, Ośrodki Interwencji Kryzysowej), Gminne Komisje Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, służba zdrowia. Warto wiedzieć do czego zobowiązane są poszczególne instytucje, jaki rodzaj pomocy oferują rodzinom uwikłanym w przemoc oraz jakie prawa przysługują osobom szukającym pomocy.

Poniżej znajdują się adresy instytucji z terenu gminy Grybów, działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Lp. Nazwa i adres instytucji/organizacji Numer telefonu Adres mailowy
1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Grybów

ul. Jakubowskiego 33

Punkt dla Ofiar Przemocy

18 448 42 46

 Telefon wsparcia

 508272138

gopsgrybow@poczta.onet.pl
2

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Nowy Sącz

ul. Śniadeckich 10

Sekretariat

18 449 07 30

sekretariat@soik.pl
3

Komisariat Policji

Grybów

ul. Ogrodowa 1

Recepcja

18 445 03 77

Oficer dyżurny

 
4

Prokuratura Rejonowa

W Gorlicach

ul. Biecka 5

Centrala

18 353 55 54

gorlice@nowy-sacz.po.gov.pl
5

Sąd Rejonowy

w Gorlicach 

Wydział Rodzinny

ul. Biecka

18 35 51 127

 

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

ul. Biecka

18 35 51 138

gorlice@s.r.gov.pl
6

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Grybów

ul. Jakubowskiego 33

18 448 42 23   

 

Każda osoba doznająca przemocy w rodzinie może zadzwonić również pod numer telefonu Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

tel. 801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls, linia czynna od pon. do sob. w godz. 8.00—22.00, w nd i święta w godzinach 8.00—16.00),

tel. (22) 666 28 50 — dyżur prawny (linia płatna, czynna w pon. i wt. w godz. 17.00—21.00)

Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info

Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (znowelizowanej w sierpniu 2010 r.) gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym, w skład którego wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych i kuratorzy sądowi (w skład zespołu mogą również prokuratorzy).

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Zadaniem zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań powyższych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 5. inicjowanie działań w stosunku od osób stosujących przemoc w rodzinie.


Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 2. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy (...)
 3. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
   

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przed przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

 

Uchwałą Rady Gminy z dnia 23 kwietnia 2010 r. Nr XXXIV/307/2010 został przyjęty Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Grybów, który jest realizacją zapisu art. 6 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Realizatorem w/w programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie przy współpracy innych instytucji i podmiotów zaangażowanych w pracę w lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Celem głównym Programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie i zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie, poprzez realizację celów szczegółowych tj.

 1. udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
 2. utworzenie zespołu specjalistów ds. diagnozy konkretnego przypadku,
 3. podnoszenie kompetencji służb zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie.
48738