Przejdź do treści
rodzina
Przejdź do stopki

Projekt "Jesień życia"

Treść

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie przystępuje do udziału
w projekcie „JESIEŃ ŻYCIA – BĄDŹ AKTYWNY realizowanym w ramach Programu „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu pomocy osobom w wieku 60+, po przebytej hospitalizacji”. Współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego zadanie obejmuje okres od września 2017 r. do grudnia 2017 r.

Odbiorcami Projektu są osoby po 60 roku życia, zamieszkujące teren Gminy Grybów
w łącznej liczbie 50 osób. Projekt skierowany będzie zarówno do osób wymagających pomocy w zakresie usług zdrowotnych i zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych jak i osób pełnosprawnych. Zarówno w jednej jak i drugiej grupie zakłada się poprawę świadomości w zakresie dbałości o stan zdrowia, sposób odżywiania oraz aktywizację i włączenie społeczne seniorów.

Celem Projektu jest stworzenie kompleksowego systemu usług społecznych, zdrowotnych, opiekuńczych oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa społecznego dla osób z grupy 60+. Cel realizowany będzie poprzez szereg działań skierowanych do seniorów objętych programem.

W ramach projektu prowadzone będą szkolenia na temat: sposobu prowadzenia zdrowego trybu życia, prawidłowych nawyków żywieniowych, właściwej pielęgnacji oraz dbałości o komfort życia seniora. Beneficjenci skorzystają także z możliwości indywidualnych konsultacji z dietetykiem, a także wsparcia w formie usług opiekuńczych.

W ramach realizowanych działań zawarte zostaną porozumienia ze Szpitalem Specjalistycznym w Gorlicach, Nowym Sączu oraz Zakładami Opieki Zdrowotnej z terenu Gminy Grybów. Nawiązana zostanie także współpraca z innymi instytucjami działającymi na rzecz osób starszych. 

Całość podejmowanych działań służyła będzie rozszerzeniu świadomości zdrowotnej
i żywieniowej osób starszych, a także zwiększeniu ich aktywności w życiu społecznym.

68310